استرابورد کد 910

بلوار وکیل آباد وکیل آباد 6 –نرسیده به خیابان کوثر-غرب به شرق