استرابورد کد 925

تقاطع بلوار پیروزی و هاشمیه ضلع شمالی