استرابورد کد 953

انتهای بلوار وکیل آباد- قبل از پل شهید برونسی - غرب به شرق