استرابورد کد 957

بلوار صارمی - نبش صارمی 19 –به سمت هاشمیه