استرابورد کد 961

بلوار پیروزی میدان کاوه (جام عسل) - ضلع شمال شرقی