استرابورد کد 963

تقاطع بلوار نماز و سرافرازان نبش نماز 8