فرودگاه ساری

معرفی فرودگاه ساری

 

شرکت فرودگاههای کشور در آغاز تحت عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور مستند به تبصره 1 قانون اصلاح ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری مصوب 25/1/1367 مجلس شورای اسلامی و به موجب اساسنامه مصوب 14/8/1369 هئیت محترم وزیران بمنظور ایجاد و نگهداری و اداره فرودگاههای کشور وابسته به سازمان هواپیمایی کشور تاسیس گردیده است.

به موجب مصوبه مورخ 1/4/1373 هئیت محترم وزیران، کلمه «مهندسی» از عنوان شرکت مهندسی فرودگاههای کشور حذف و با انجام اصلاحاتی در مفاد اساسنامه مربوطه از آن تاریخ به بعد تحت عنوان شرکت فرودگاههای کشور بکار خود ادامه داده است.

براساس مصوبه مورخ 20/10/1373 شورای عالی اداری و تکالیف مقرر در قوانین مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در زمینه اصلاح ساختار دستگاه های دولتی و جهت گیری بالا بردن کارایی آنها و در راستای استراتژیهای بخش حمل و نقل کلیه وظایف از نوع تصدی و اجرایی از سازمان هواپیمایی کشور منتزع و به شرکت فرودگاه های کشور واگذار گردیده است.

بموجب اساسنامه مصوب 25/9/1383 هئیت محترم وزیران، شرکت فرودگاه های کشور به عنوان شرکت مادر تخصصی تلقی و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل وابسته به وزارت راه و ترابری گردیده و در حال حاضر طبق قوانین و مقررات شرکت های دولتی اداره می شود. 

 

منبع: وبسایت رسمی فرودگاه ساری