معرفی رسانه عرفا

کانــون تبلیغــات و مشــاورین عرفــا در طــول دو دهــه فعالیــت اجرایــی در حــوزه تبلیغــات محیطــی فرودگاههــای بــزرگ کشــور و نیــز مشــارکت در ســاخت پــل هــای عابرپیــاده و جاپارکهــای مکانیــزه توانســته اســت خــود را بــه عنــوان یکــی از موفــق تریــن شرکــت هــای داخلــی معرفــی نمایــد و بسـتری مناســب بــرای جــذب آگهــی هــای تولیــدات داخلــی و خارجــی را در راســتای توســعه تجــارت پایــدار فراهــم آورد.

هدفمند و سراسری

تبلیغات فرودگاهی

فرودگاه بین المللی مهرآباد

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

35,000,000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

105 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

3 دستگاه (اس ام دی) 7 مترمربعی

یک دستگاه (ال ای دی)  135 مترمربعی

11 دستگاه بیلبورد فرانت لایت 15 متر مربعی

6 دستگاه بیلبورد دیواری 15 مترمربعی

6 دستگاه بیلبورد نوار نقاله 7 متر مربعی

1 دستگاه (اس ام دی) مونوپول 7 متر مربعی

1 دستگاه (اس ام دی) مونوپول 16 متر مربعی

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی مشهد

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

15,000,000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

71 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

15.000.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

25 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

یک دستگاه (اس ام دی) 48 مترمربعی

یک دستگاه (اس ام دی) 20 مترمربعی

دو دستگاه (اس ام دی) 7 مترمربعی

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی شیراز

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

3.600.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

52 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی اصفهان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

3.000.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

27 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی اهواز

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

2.500.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

40 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی تبریز

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

1.800.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

30 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی بندرعباس

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

1.000.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

25 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی کرمان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

840.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

10 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی یزد

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

600.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

24 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی زاهدان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

500.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

9 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی آبادان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

90.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

20 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه اراک

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

60.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

10 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه اردبیل

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

300.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

8 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه ارومیه

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

420.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

23 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه ایلام

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

120.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

6 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی بجنورد

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

70.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

7 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی بوشهر

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

360.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

16 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی بیرجند

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

150.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

15 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه خرم آباد

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

100.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

9 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه رامسر

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

48.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

4 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه رشت

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

400.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

10 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی زنجان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

18.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

7 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه ساری

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

360.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

24 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه سنندج

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

72.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

12 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه شاهرود

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

20.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

7 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی شهرکرد

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

30.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

9 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه طبس

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

15.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

5 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه کرمانشاه

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

420.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

20 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی گرگان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

180.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

7 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه بین المللی لارستان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

240.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

12 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه نوشهر

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

72.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

4 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه همدان

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

42.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

15 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر

فرودگاه یاسوج

پذیرش سالانه مسافر و همراهان:

42.000 نفر

نمایش تبلیغات از طریق:

6 دستگاه تلویزیون 48 اینچ

اطلاعات بیشتر
آخرین اخبار سایت