استرابورد کد 1301

بلوار کامیاب به سمت میدان شهید گمنام - کامیاب 6