استرابورد کد 1302

بلوار کامیاب خروجی خیابان بهجت - ایستگاه راه آهن