استرابورد کد 1303

خیابان کاشانی و خیابان آیت ا... بهجت - چهارراه زرینه