استرابورد کد 1308

چهارراه خسروی - تقاطع آخوند خراسانی و اندرزگو