استرابورد کد 103

سه راه خیام - ضلع غربی- دید از ملک آباد