استرابورد کد 104

بلوار جانباز جنوبی جنب ورودی پارکینگ مشهد مال