استرابورد کد 106

بلوار سجاد - چهارراه گلریز - ضلع شمال غربی