استرابورد کد 132

خیابان احمد آباد نرسیده به میدان فلسطین