استرابورد کد 138

میدان شریعتی - ابتدای خیابان احمد آباد