استرابورد کد 148

پنجراه سناباد ابتدای خیابان ابن سینا