استرابورد کد 156

میدان راهنمایی ورودی به خیابان دستغیب ضلع شمال غربی