استرابورد کد 163

بلوار ملک آباد - ابتدای لاین ویژه - غرب به شرق