استرابورد کد 164

بلوار ملک آباد - ابتدای گویا - شرق به غرب