استرابورد کد 166

بلوار ملک آباد - رو به روی نسترن -غرب به شرق