استرابورد کد 175

خیام 11 - نبش هوشیار به سمت فلسطین