استرابورد کد 1002

بزرگراه آزادی-جنب زیرگذر امام هادی ورود به مشهد