استرابورد کد 1006

تقاطع شریعتی و امامیه - ضلع جنوب شرقی