استرابورد کد 1014

بلوار امامیه - امامیه 7 ضلع شمال شرقی