استرابورد کد 1024

بلوار شریعتی تقاطع شاهد - ضلع شمال غربی