استرابورد کد 1027

تقاطع شریعتی و حجاب ضلع شمال غربی