استرابورد کد 1103

بلوار وکیل آباد ورودی فارغ التحصیلان - شرق به غرب