استرابورد کد 1124

تقاطع بلوار معلم و دانش آموز - ضلع شمال غربی