استرابورد کد 1127

تقاطع بلوار معلم و سید رضی - ضلع شمال غربی