استرابورد کد 1135

حد فاصل معلم 11 و 13 - غرب به شرق