استرابورد کد 1140

میدان امام علی ضلع جنوب شرقی خروجی سیدرضی