استرابورد کد 1141

میدان امام علی ضلع جنوب غربی ورودی سیدرضی