استرابورد کد 1202

بزرگراه آزادی ورود به مشهد ابتدای بزرگراه میثاق