استرابورد کد 1204

میدان نمایشگاه ورودی به بلوار نمایشگاه آیلند وسط