استرابورد کد 1211

انتهای بلوار وکیل آباد بعد از پل مهندس پرتویی ( شرق به غرب )-سازه دوم