استرابورد کد 1214

بلوار وکیل آباد – وکیل آباد 91 - شرق به غرب