استرابورد کد 1216

انتهای بلوار وکیل آباد قبل از پل مهندس پرتویی - شرق به غرب