استرابورد کد 213

تقاطع بلوار خیام و بلوار توس - ضلع جنوب غربی