استرابورد کد 217

تقاطع بلوار قرنی و خیابان مجد - ضلع جنوب غربی