استرابورد کد 218

تقاطع بلوار قرنی و خیابان مجد - ضلع شمال شرقی