استرابورد کد 241

بزرگراه شهید چراغچی خروجی طرحچی ( خین عرب )چراغچی 57