استرابورد کد 249

تقاطع بلوار فردوسی و بلوار خیام - ضلع جنوب شرقی