استرابورد کد 405

بزرگراه بابانظر - پل فجر بعد از ورودی طبرسی به سمت بزرگراه غدیر