استرابورد کد 410

بلوار طبرسی تقاطع خیابان مفتح - ضلع شمال شرقی