استرابورد کد 605

خیابان چمن تقاطع خیابان صدوقی - چهنو