استرابورد کد 607

خیابان چمن -نبش چمن 59 به سمت بلوار مصلی