استرابورد کد 610

بلوار مصلی تقاطع خیابان رستمی - ضلع شمال شرقی