استرابورد کد 611

بلوار مصلی - نبش مصلی 30 به سمت چهارراه